Visningar: 725
0 0
Tid att läsa:1 Minuter, 33 Sekunder

Som har uppmärksammats i FB och säkert lite till mans så har vi ett återkommande problem med vattenavrinning under perioder med ihållande regn och/eller skyfall på ett flertal platser.

När tomter styckades av och vägnätet anlades på 1930 talet var det i princip avsett enbart för sommarstugor. Knappt en handfull bodde då permanent i Älvnäs. Nu, nästan 100 år senare, har vi en diametralt motsatt situation med knappt en handfull sommarstugor.

Detta har över tid medfört betydligt mer trafik på vägar som aldrig varit dimensionerade för nuvarande situation.

Att genomföra ett utdikningsprojekt är i mångt och mycket omöjligt då tomtgränser ligger alltför nära befintlig vägbana och omöjliggör fungerande diken på båda sidor av vägen. Vägarna är överlag redan smala och med diken på båda sidor blir de ännu smalare.

Där behovet är som störst är det även berg i dagen eller strax under ytskiktet, vilket skulle innebära väldigt stora kostnader för sprängning och grävning. Sedan tillkommer ett dräneringssystem att leda bort vatten från dikena ner till sjön. Ett sådant skulle innebära behov att passera över ett flertal fastigheter för att fungera.

Med detta sagt kan vi konstatera att det inte är rimligt att genomföra ett dikesprojekt i Älvnäs.

Dock finns möjligheter att förbättra situationen. Till exempel borde vi titta på de infarter till fastigheter som fastighetsägare själva har utfört och som i de flesta fall, där det tidigare funnits diken, har fyllts igen utan anlagda vägtrummor och därmed indirekt, orsakat ’nya’ flöden som leder till att vatten/is kommer ut på körbanan. Det finns flera exempel på detta och vi vill här ta tillfället i akt att informera att det är den enskilda fastighetsägarens ansvar att se till att upprätthålla möjligheten för existerande diken att fungera efter att de ordnat med infartsväg till fastigheten.

Vi ska även se över om det finns ett eventuellt behov att förbättra existerande diken

Styrelsen