Visningar: 1154
0 0
Tid att läsa:6 Minuter, 8 Sekunder

Antagna vid ordinarie årsmöte 2002-03-12 samt vid extramöte 2002-08-28. Stadgar reviderade vid årsstämma 2010-03-22
Stadgarna registrerade av Lantmäterimyndigheten 2010-03

 1. §1.  Firma: Föreningens firma är Älvnäs vägförening
 2. §2.  Samfälligheter: Föreningen förvaltar Älvnäs GA: 3
 3. §3.  Grunderna för förvaltningen: Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
 4. §4.  Medlem: Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfälligheten uppdragen under §2.
 5. §5.  Styrelse, säte, sammansättning: För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Ekerö kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.
 6. §6.  Styrelse, val: Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattid för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall tvåledamöter väljas endast på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
 7. §7.  Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista: Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
 8. §8.  Styrelse, beslutsförhet, protokoll: Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattar beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 1. §9.  Styrelse, förvaltning: Styrelsen skall
  1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
  2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
  3. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
  4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
  5. Om förvaltningen omfattar flera verksamhetsgrenar eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
  6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
 2. §10.  Revision: För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
 3. §11.  Räkenskapsperiod: Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
 4. §12.  Underhålls- och förnyelsefond: Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10.000 kronor.

§13. Föreningsstämma: Ordinarie stämma skall årligen hållas under
februari – mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner erforderligt utlysa extra stämma. Ifråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalningen skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

2011-02-16 sid 3(4)

 1. §14.  Kallelse till stämma: Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev. Kallelseåtgärd skall vidtagas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens tre anslagstavlor och på hemsidan.
 2. §15.  Motioner: Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad.
 3. §16.  Dagordning vid stämma: Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:1. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning 2. Val av ordförande för stämman
  3. Val av sekreterare för stämman
  4. Val av två justeringsmän5. Styrelsens verksamhetsberättelse
  6. Redovisning av det gångna årets ekonomiska utfall
  7. Revisionsberättelse
  8. Ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
  12. Val av styrelse och styrelseordförande för kommande perioder 13. Val av revisorer
  14. Val av valberedning
  15. Övriga frågor
  16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 7 och 13

§17. Disposition av avkastning: I de fall stämman beslutar att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18. Stämmobeslut: Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19. Flera verksamhetsgrenar: Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röst framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Versamhetsgrenarnas andel i verksamhet som är gemensam utgör.

 1. §20.  Protokollsjustering, tillgänglighållande: Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna Dessa stadgar har antagits vid sammanträden enligt datum i ingressen. Carl-Erik BrohnSammanträdesledare
  Originalhandlingen förvaras av föreningens sekreterare Rätt avskrivet intyga
 2. §21.  Årsavgift
  Varje medlem skall betala fakturan för årsavgiften senast 30 dagar efter att den erhållits. Årsavgiftens storlek bestäms av stämman.
 3. §22.  Avgift nyetablering
  Enligt stämmobeslut 2008 har styrelsen rätt att ta ut en avgift för nyetablering vid nybyggnation. Denna avgift är en årsavgift motsvarande tre (3) andelar eller samma som för permanentboende.
  Avgiften debiteras den som erhållit första bygglovet.
  Kredittiden för denna avgift är 30 dagar från att den erhållits.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Utdrag ur kommentarer till stadgarna

Till §2 Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.Samfälligheten får ej driva verksamhet som är av främmande natur för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose ( 18 § SFL).

Till §13 Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar, eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47§ 3 st SFL)