Visningar: 624
1 0
Tid att läsa:2 Minuter, 33 Sekunder

NCC har ansökt om en förlängning samt utökning av sin verksamhet i Älvnäs. Boende som bor inom en radie av 500 meter från deras verksamhet har fått ett brev i sin brevlåda men då detta berör hela Älvnäs så har styrelsen valt att stå bakom detta brev till NCC om synpunkter på deras verksamhet. Läs brevet i sin helhet nedan.

NCC Älvnäs​​

samråd
synpunkter från närboende​​CEB 2020-07-04

Fortsatt terminalverksamhet i Älvnäs – samråd 
Synpunkter på brev 2020-06-16 

Kalle Andersson, WSP Sverige AB
1. Buller från terminalverksamheten
Krossning är den mest störande ljudkällan. Tippning och bearbetning av råberg ger också störningar. Vi förutsätter att NCC har god bulleravskärmning.

Verksamheten fram till ca 2005 hade upplag mot Älvnäs av olika fraktioner krossmaterial. Detta fungerade oftast ganska bra som bullerskärm.
Därefter har dispositionen av upplag och placering av kross ofta skett på annat sätt varför störningar tidvis varit relativt stora. NCC har efter vårt påtalande anpassat placeringarna av upplag så det blivit litet bättre. 
Vid fortsatt verksamhet bör en bättre, mer långsiktig plan utarbetas för att minimera bullerstörningar. 
2. Tider för verksamheten
Förslaget anger verksamhet på vardagar kl 06 – 18. Start av kross bör tillåtas först efter kl 07 och avslutas till klockan 17.
3. Trafik
Problem: Lastbilar från krossen drar ut grus och damm på Älvnäsvägen. Vid regn blir det en smet på Älvnäsvägen som gör att bilar försöker undvika att smutsa ner sin egen bil genom att köra på fel sida av vägen.
Förslag till åtgärd är att asfaltera utfartens körfält på en lämplig sträcka och att sopa denna regelbundet.

Vidare är det många barn som cyklar på cykelbanan där lastbilar korsar cykelbanan med full fart utan hänsyn till dessa trafikanter så en stoppskylt måste sättas upp innan korsning av cykelbana. Risken för olyckor ökar markant om det blir fler lastbilar som framförs på vägen. 
4. Motocross
En mycket störande aktivitet är att besökande motocrossåkare skapar buller och skadar naturen inom och kring NCC:s verksamhetsområde vilket medför att gång- samt löpspår är fullständigt demolerade av dessa fordon i skogen. De använder bland annat infarten till Vattenfalls transformatorstation som p-plats för de fordon som används för transporter av motorcyklarna. Kan NCC samråda med Vattenfall om en minskning av denna infart samt att tillsammans med polisen försöka stävja att motocrossåkare nyttjar både grustaget och skogspartiet runt grustaget?

Då terrängkörningslagen (1977:1313) inte verkar vara känd av dessa kanske NCC kan informera på skyltar för att förtydliga vad som gäller. Denna information bör också vara positiv för andra markägare i närområdet. 
5. Återvinning 
Vi förutsätter att det inte finns någon risk för läckage av skadliga ämnen eller lukt i samband med återvínningen.


Med hopp om en bra, konstruktiv lösning

Helena Brohn Landou och Carl-Erik Brohn, boende

Styrelsen Älvnäs Väg- och Tomtägarförening