Stadgar & Regler

Var finns vintersandlådor i området?
Karta finns här (vissa är svåra att se då de kan vara täckta av snömassor)

Stadgar-Ävf 2011.pdf
Ordningsregler-Ävf.pdf
Information om växtlighet.pdf
Information avseende dränering av egen tomt

Protokoll finns här
Protokoll årsmöten finns här

Klargörande principer för vatten som rinner in på tomter

Efter sommarens häftiga regn har styrelsen fått några samtal med förfrågningar och krav från medlemmar. Medlemmar som har i uppfattningen att vägförening ska betala ombyggnad av vägar för att minska eller ta bort vatten som rinner in på medlemmars fastigheter bör läsa fortsättningen nedan.

I samband med skyfallen konsulterade vi REV (Riksförbundet för enskilda vägar), som föreningen är medlem i och som stöttar oss med juridisk hjälp. Efter denna konsultation framgick det klart och tydligt att Vägföreningen inte har något ansvar för vatten som rinner in på tomter i samband med skyfall, eller häftiga regn. Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att leda bort det vatten som passerar den egna tomten på bästa sätt. Det har också framkommit att ju mer som byggs i området, desto svårare är det för vattnet att tas om hand av naturen, i och med att skogsmark försvinner och ersätts av planterad tomt och av stenläggningar etc.

Det gör att vatten rinner vidare och i det låglänta delarna av vårt område som det mesta av vattnet. Vi har också påtalat problemet för kommunen och menar att det åligger kommunen att ställa krav på de nybyggnationer som beviljas, att de ska på ett bättre sätt ta hand det vatten som kommer in på fastigheten. Likväl ska det också åläggas fastighetsägare, i området som får bygglov i låglänta områden, att se till att skydda den egna fastigheten för inträngande vatten och avledande av vatten som passerar. Det är inte meningen att medlemmarnas årsavgifter ska gå till att bekosta ombyggnad av vägar för att tillgodose fastighetsägare krav och krav eller bristande insikt.

I sammanhanget kan också nämnas att i och med den nybyggnation som kommer att ske under 2011 i området runt stallet kommer ett effektivt omhändertagande av dagvattnet ske i området runt ”Melondalen” och lekplatsen av byggherrarna. Enligt krav från föreningen framförda till kommunen.

Vänliga hälsningar, Styrelsen